GPS Monitor

Pogram GPS Monitor umożliwia śledzenie i zarządzanie pojazdami /obiektami/ w czasie rzeczywistym.
Pozwala na określenie pozycji obiektu i wyświetlenie jej na mapie.
Oferowane przez nas oprogramowanie stworzone jest w różnych wersjach różniących się pomiędzy sobą ilością dostępnych funkcji.

Wybrane podstawowe funkcje programu /poniższe funkcje dostępne w zależności od zakupionej przez użytkownika wersji oprogramowania/: 

 • kreślenie przebytej drogi /kolor kreślonej drogi na mapie może się zmieniać w zależności od zdefiniowanych przez użytkownika parametrów/
 • wyświetlanie informacji o aktualnym stanie podłączonych czujników
 • wyświetlanie i sygnalizacja dźwiękowa alarmów generowanych przez obiekt
 • wyświetlanie i sygnalizacja dźwiękowa alarmów generowanych w przypadku naruszenia warunku zdefiniowanego jako kombinacja poniższych zdarzeń:
  • wyjazd lub wjazd w zdefiniowany obszar
  • zjazd z zadanej trasy
  • przekroczenie dozwolonej prędkości
  • zmiana stanu wybranego czujnika w obiekcie
  • utrata widoczności satelit
  • brak łączności z obiektem powyżej określonego przez użytkownika czasu
  • zmiana pozycji obiektu przy włączonym trybie postoju
 • funkcja "śledzenie" - powodującą automatyczne podążanie mapy za wybranym do śledzenia obiektem
 • funkcja "pojedyncze odpytanie" - umożliwiające wyświetlenie pozycji i danych "z ostatniej chwili"
 • funkcja "tylko wybrane obiekty" - funkcja powodująca wyświetlenie wyłącznie wybranych obiektów na mapie
 • możliwość transmisji obrazu z obiektu po GPRS
 • możliwość skalowania mapy, wyszukiwania ulic i punktów terenowych
 • możliwość sterowania urządzeniami podłączonymi do sterownika GPS (np.blokada zapłonu, klakson, światła itp.)
 • zarządzanie zdefiniowanymi grupami obiektów
 • wybór sposobu i planowanie transmisji zgromadzonych danych w pamięci sterownika GPS
 • możliwość nanoszenia przez użytkownika na mapę tras wzorcowych, obszarów, punktów terenowych
 • możliwość automatycznego powiadamiania w formie SMS-a wskazanych osób w przypadku nadejścia alarmu z obiektu
 • możliwość przesyłania dowolnej treści komunikatów do obiektu lub grupy obiektów /pojazdów/ w wypadku, gdy pojazd wyposażony jest dodatkowo w terminal
 • automatyczna archiwizacja danych
 • rejestracja przez system wszystkich zdarzeń i operacji wykonanych przez operatora (przegląd i wydruk wybranych zdarzeń za dowolny okres)
 • tworzenie i przegląd raportów z obsługi zdarzeń alarmowych
 • kontrola dostępu użytkowników do wybranych funkcji programu
 • Konfiguracja obiektu:
  • wybór ikony przy pomocy której dany obiekt będzie wizualizowany na mapie (użytkownik ma możliwość definiowania własnych ikon)
  • ustawienia częstotliwości aktualizacji pozycji obiektu
  • edycja nazwy i opisu obiektu, który widoczny będzie na mapie
  • opis i konfiguracja czujników oraz czytników podłączonych do obiektu