System monitoringu i zarządzania pojazdami służb miejskich

System dostarczy informacji na temat bieżącej lokalizacji pojazdu - wizualizuje pozycję pojazdu na elektronicznym planie danego obszaru; da możliwość komunikacji z kierowcą: głosowej bądź za pośrednictwem terminala pojazdowego, na który kierowane mogą być komunikaty, zlecenia i zadania do wykonania.

Kliknij aby powiększyć

Można systemem takim objąć i zintegrować wszystkie pojazdy należące do różnych służb, które uczestniczą w usuwaniu skutków katastrof oraz biorących udział w różnego typu sytuacjach kryzysowych - prowadzących działania pod nadzorem sztabu antykryzysowego. Aby w pełni wykorzystać możliwości systemu należy dobrze przemyśleć i wdrożyć odpowiednią koncepcję interakcyjnego systemu planowania i dyspozycji z zastosowaniem określonych procedur optymalizacyjnych.

Program planowania dyżurów jest programem projektowym, wyposażonym w odpowiednie narzędzia projektanta, zatem bardziej zbliżonym do programów klasy CAD niż klasycznych programów obsługi baz danych.

Program planowania dyżurów umożliwi nie tylko budowę planu, ale także dynamiczną obsługę wykonywanych prac, tj. bieżącą realizację wykonania. W tym sensie program dyżurów współpracuje z systemowym programem zarządzającym stanowiącym pełny graficzny panel dyspozytorski do bieżącej kontroli zadań w czasie rzeczywistym.

Aplikacja ta umożliwi również wszystkich m. in.:

 • przeglądanie rejestru wszystkich ważnych czynności wykonywanych przez operatora.
 • zmianę parametrów odtwarzania trasy - czasu, kroku,
 • wyszukiwanie zdefiniowanych ulic i punktów terenowych,
 • pomiar odległości przebytej trasy,
 • odtwarzanie ciągle lub krok po kroku w kolejności zapisów,
 • wykonanie szczegółowego zestawień składających się z następujących pozycji:
  • nazwisko kierowcy,
  • numeru pojazdu,
  • czasookresu raportu,
  • ilości zmierzonych kilometrów,
  • ilości zużytego paliwa,
  • liczby tankowań wraz z podaniem ilości,
  • stan początkowy paliwa,
  • stan końcowy paliwa,
  • łączny czas jazdy,
  • łączny czas postojów,
  • prędkość maksymalna,
  • średnia prędkość,
  • czas pracy poszczególnych urządzeń na pojeździe.

Weryfikacja realizacji zleceń

Do celów kontrolnych program może posiadać moduł tworzenia kryteriów wzorcowych, według których będzie rozliczana praca pojazdów. Kryterium wzorcowe składa się z dowolnej kombinacji następujących parametrów:

 • punktu lokalizacyjnego definiowanego kołem o ustawialnym promieniu,
 • trasą przejazdu definiowaną jako linia łamana złożona z nieograniczonej liczby odcinków,
 • obszarem w formie wielokąta zamkniętego o nieregularnym kształcie,
 • prędkość pojazdu określaną jako dana <, >, = prędkości definiowanej,
 • załączenia bądź wyłączenia urządzeń zainstalowanych w pojeździe.

Planowanie służb i obsługa realizacji planu stanowi wyjściową bazę danych dla pozostałych służb przedsiębiorstwa, stąd system interakcyjny program dyżurów-program zarządzający stanowi bazową aplikację dla działu ruchu w każdej firmie komunalnej.

Program dyżurów i program zarządzający zostaną zbudowane według najnowszych, aktualnie dostępnych narzędzi informatycznych zapewniających światowy standard bazy danych i graficznego interfejsu użytkownika. Program będzie pracować w środowisku graficznym. Zapewniono przy realizacji otwartość bazy danych użytkownika do współpracy z innymi programami w przedsiębiorstwie lub dostępu bezpośredniego.

Program wykorzysta szeroko możliwości graficzne systemu. Panel główny programu odzwierciedli naturalny plan służb i uzupełni go bogatymi narzędziami graficznymi. Narzędzia dla użytkownika dostępne będą z poziomu rozbudowanego menu i palety ikon. Użytkownik posiądzie szerokie możliwości ustawienia parametrów graficznych panelu - wielkości fontów, skalowania, itp. według własnych potrzeb i upodobań.
Użytkownik zadecyduje o charakterze panelu - widok pełny czy skrótowy. Widok pełny umożliwi szczegółową obserwację planu w układzie służb, czasów i pojazdów. Widok skrótowy da praktyczną prezentację planu całego miesiąca w układzie zmianowym.
Oprócz rzeczywistych, zdefiniowanych służb operator będzie miał do dyspozycji paletę dni specjalnych (np. urlopy, chorobowe) i służb specjalnych (np. zmiana ranna, popołudniowa, nocna).
Podobnie edycja ręczna i automatyczna obejmie przydział pojazdów. Działania edycyjne planu służb znajdą dynamiczne odzwierciedlenie w bilansie czasu pracy kierowcy.
W celu automatyzacji prac zostaną pre-definiowane specjalne automaty wspomagające działania typowe i uciążliwe dla ręcznej edycji. Wszystkie automaty będą parametryczne - tj. będą pracować na grupach służb, kierowców i przedziale dni zadanym przez operatora, wykorzystując dodatkowo definiowane przez użytkownika parametry. Parametryzacja automatów umożliwi ich szerokie stosowanie.

Automaty będzie można podzielić na trzy zasadnicze grupy: automaty wspomagające przydział dni wolnych, automaty wspomagające przydział służb i automaty wspomagające przydział pojazdów.
Automaty zbudowane będą w oparciu o funkcje zdeterminowane, losowe lub mieszane. Przykładem automatu mieszanego jest możliwość generacji planu wg dowolnie długiego zdeterminowanego przez użytkownika schematu następstwa służb, w którym określone są służby alternatywne, w kolejności ich preferencji obsady dla danego dnia i kierowcy, która może być losowo zmienna w trakcie realizacji.

Z poziomu użytkownika program pozwoli na definiowanie i edycję danych związanych z kierowcami, pojazdami, służbami i zmianami. Wprowadzanie danych dokona się w naturalnie zaprojektowanych, ergonomicznych oknach edycyjnych.
Z kierowcami związane będą dowolnie definiowane ich cechy oraz systemy pracy. Kierowcy mogą być klasyfikowani w dowolnie definiowane grupy.
Definiowane przez użytkownika prace stanowią służby miesięcznego grafiku. Prace stanowią służby zwykłe lub mogą być łączone w służby złożone. Praca / służba zwykła będzie posiadać atrybut zmiany (np. rano). Zmiany i ich oznaczenia będą również definiowane przez użytkownika.
Pojazdy można dzielić na definiowane przez użytkownika typy i klasyfikować do odpowiednich grup.

Cechy, systemy, typy i grupy umożliwią efektywne wykorzystanie filtrów służb, kierowców i pojazdów niezwykle pomocnych przy sporządzaniu grafiku. Wszystkie filtry będą trójstopniowe - włączony, wyłączony, neutralny. Kierowcy mogą być filtrowani wg cech, systemu pracy, statusu i bilansu czasu pracy. Prace będą filtrowane wg typu rozkładu jazdy, zmiany, dnia oraz rodzaju. Pojazdy filtrowane wg typu.
Oprócz zwykłych filtrów dostępne będą z menu lub ikony filtry grupowe - kierowców, służb i pojazdów. Filtry grupowe operują na grupach definiowanych wg dowolnych zasad użytkownika.

Każdy miesięczny grafik służb stanowić będzie oddzielny projekt. Projekt może być otwierany niezależnie lub na bazie poprzednich projektów/schematów/miesięcy. Dzięki przyjętej technice zarządzania projektami możliwe jest tworzenie dowolnej liczby wariantowych, zależnych lub niezależnych rozwiązań/planów. Plan otwierany na podstawie istniejącego grafiku/poprzedniego miesiąca automatycznie udostępni pełną bazę danych tego grafiku/miesiąca. Program czuwa nad zarządzanymi projektami - notując i rozpoznając następstwo kolejnych miesięcznych planów. W trakcie pracy nad planem lub realizacji grafiku w trakcie miesiąca dostępny będzie podgląd każdego projektu i aktywne wykorzystanie go w tworzonym planie.

System program dyżurów - program zarządzający umożliwi nie tylko budowę planu, ale także dynamiczną obsługę wykonywanych prac tj. bieżącą realizację wykonania. Realizacja (planu) dnia będzie potwierdzana i uwidoczniana w planie. Zmiany wynikłe z realizacji będą dynamicznie nanoszone w planie i korygowany będzie automatycznie bilans kierowców. W trakcie realizacji dynamicznie nanoszone będą zmiany planu i automatycznie korygowana będzie gotowość realizacji planu na nadchodzące dni.
Przyjęta technika umożliwi nie tylko konstruowanie optymalnego planu, ale dynamiczne czuwanie nad jego realizacją w trakcie miesiąca.
Program zarządzający będzie interaktywną kontynuacją systemową programu dyżurów. Główną cechą programu będzie duża możliwość zmian w zadaniach przekazanych przez dział planowania.

Ekran główny programu zarządzającego będzie posiadać bardzo przejrzysty interfejs, z przedstawionymi wszystkimi najważniejszymi danymi potrzebnymi do prawidłowej i wygodnej pracy operatora systemu. Zapewnieniu wykonania i kontroli planu dziennego, oraz wszystkich z tym związanych operacji dotyczących pojazdów.